Quay lại menu chính

Gỡ cài đặt - SBước 2

Version 1.24.4

xóa những thư mục làm việc

mọi thứ đã bị xóa thành công.

Xin xóa thư mục script
"/data/web/1/000/054/587/220485/htdocs/elterntrauer/"
bằng tay.

lên mức trên